Love og vedtægter

VEDTÆGTER FOR FÅREVEJLE BOLDKLUB

(sidst redigeret på ordinær generalforsamling 25/02.2008).
§ 1.a.
Foreningens navn er Fårevejle Boldklub og dens hjemsted er Fårevejle i
Odsherred kommune.
 
§ 1.b.
Dens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke fodbold i foreningen og i de organisationer den måtte tilslutte sig.
 
§ 1.c.
Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, og er undergivet disses love og bestemmelser.
 
§ 2.
Som aktivt eller passivt medlem i klubben kan optages enhver, der ikke har noget udestående med D.I.F, og som vil følge klubbens vedtægter.
 
§ 3.
Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
 
§ 4.
Udmeldelse skal ske til kassereren og kan kun ske, hvis man ikke er i restance eller har andet uafgjort mellemværende med foreningen.
Når et medlem er kommet i restance mere end 3 måneder til klubben, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke vedkommende. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for 1 år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med nævnte varsel. Forinden nyt medlemskab skal vedkommende betale sin gæld til klubben.
 
§ 5.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, og indkaldes med mindst 14 dages varsel via Fårevejle Boldklubs sociale medier og hjemmeside, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.
I sager der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, som ikke er i restance med kontingent, og som har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Aktive medlemmer i Fårevejle Boldklubs Venner indgår som passive medlemmer i Fårevejle Boldklub, og har dermed også stemmeret. Medlemmerne hos Fårevejle Boldklubs Venner skal tillige have været medlem de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Forældre eller værge kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 17 år, – dog kan ingen person have mere end én stemme.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.
 
§ 6.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag.
4a.Planer for det fremadrettede arbejde.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
4 medlemmer i lige årstal
3 medlemmer i ulige årstal
Formand og kasserer må ikke være på valg samme år, såfremt dette indtræffer skal den ene af parterne alene vælges for 1 år, derefter normalt for 2 år.
der må højest vælges èt medlem under 18 år
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af en revisor-suppleant
9. Eventuelt.
 
§ 7.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.
 
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling og skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet.
 
§ 9.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer samt yderligere 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Personer under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter. I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny. Bestyrelsen kan i dette tilfælde selv supplere med en ny suppleant.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til drift mv. af underafdelinger til varetagelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
 
§ 10.
Foreningen tegnes udadtil af formand og/eller kasserer.
Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand og kasserer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
 
§ 11.
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen skal inden midten af februar måned aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.
Revideret driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 
§ 12.
De på den ordinære generalforsamling valgte revisorer, skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 13.
Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringer er foretaget når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, som er stemmeberettigede, stemmer derfor, og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 14.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling når 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.
 
§ 15.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjeblik særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder klubbens formue ungdomsarbejdet i Odsherred Kommune.